Personal Data Protection Policy

SQLI kan samla in och behandla personuppgifter som rör dig när du besöker och använder denna webbplats.

Denna policy syftar till att förse dig med all relevant information om behandlingen av personuppgifter som kan samlas in på denna webbplats.

2. Insamlade personuppgifter

SQLI samlar in personuppgifter på sina webbplatser på två sätt: (1) direkt (till exempel när du fyller i ett formulär för att begära information eller för att lägga upp kommentarer på en blogg); och (2) indirekt (genom den teknik som till exempel används på vår webbplats).

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande syften:

 • svara på en begäran om information som du kan skicka till oss via vår webbplats,
 • organisation och hantering av evenemang och webbseminarier efter din registrering via vår webbplats,
 • hantering av kommentarer som publicerats på vår blogg,
 • hantering av rekrytering när du ansöker till en post via webbsidan,

Under vart och ett av dina besök på våra webbplatser och mobilapplikationer samlar vi också in information om din uppkoppling och din surfning. För mer information kan du besöka sidan som handlar om vår Kakpolicy.

Denna behandling utförs på den rättsliga grunden för samtycke eller av legitimt intresse, allt efter omständigheterna.

Slutligen, med förbehåll för ditt tidigare och uttryckliga samtycke, kan vi också använda de personuppgifter som du delar med oss för marknadsföringsändamål och i synnerhet för att ge dig personliga erbjudanden.

3. Lagringstid för dina personuppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i denna policy eller för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi har strikta rutiner för datalagring så att personuppgifter raderas efter en rimlig tidsperiod.

4. Överföring av dina personuppgifter

Vi kan använda externa leverantörer och partners som vi kan dela dina personuppgifter med för de syften som anges ovan.

Innan vi fortsätter kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter kommer att få ett adekvat skydd i enlighet med gällande lagar om datasekretess och SQLI:s interna policyer.

När dessa leverantörer och externa partners finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet övervakar vi överföringen med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

5. Säkerhet

Vi har implementerat en uppsättning organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integriteten och sekretessen för dina personuppgifter och för att skydda dem mot obehörig åtkomst, användning och divulgerine. Åtkomsten till personuppgifter är begränsad till anställda och tjänsteleverantörer som behöver känna till denna information och som har utbildats i att följa sekretessreglerna.

6. Tredjeparts webbsidor

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. SQLI ger ingen garanti för dessa tredjepartswebbplatser. Ägarna och operatörerna av dessa tredjepartswebbplatser kan samla in, använda eller överföra personuppgifter för sina egna ändamål och på sina egna villkor. Det är ditt ansvar att kontrollera användarvillkoren och integritetspolicyn för sådana tredje parter innan du använder och tillhandahåller information på deras webbplatser och program.

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter (under omständigheterna, under de villkor och med reservation för undantag som föreskrivs av tillämplig lag):

 • begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och, i förekommande fall, få information och en kopia av sådana personuppgifter,
 • begära rättelse av dina personuppgifter, i händelse av att de är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade,
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter så att SQLI slutar behandla dina personuppgifter,
 • be om att radera dina personuppgifter ("rätten att bli glömd”),
 • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter,
 • begära portabilitet av dina personuppgifter genom att begära att få en kopia (i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format) av de personuppgifter som du har överfört till SQLI, eller att be SQLI att överföra dessa personuppgifter till en annan behandlingsansvarig,
 • återkalla ditt samtycke, i den mån behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke.

Skicka ett e-postmeddelande till [email protected] om du vill utöva någon av dessa rättigheter.
I samtliga fall har du också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten för skydd av personuppgifter.