Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Wanneer u deze website bezoekt en hier gebruik van maakt, kan SQLI u betreffende persoonsgegevens vergaren en verwerken. Het doel van dit Beleid is u alle relevante informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens die op deze website vergaard kunnen worden.

1. Vergaarde Persoonsgegevens 

SQLI vergaart op twee manieren persoonsgegevens op zijn websites: (1) rechtstreeks (bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult voor inlichtingen of om een commentaar op een blog te publiceren); en (2) indirect (bijv. d.m.v. de op onze website gebruikte technologie). 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken: 

 • om gevolg te geven aan een verzoek om informatie dat u ons via onze website voorlegt;
 • voor de organisatie en het beheer van evenementen en webinars nadat u zich via onze website hiervoor heeft ingeschreven;
 • voor het beheer van de op de blogs gepubliceerde commentaren;
 • voor het beheer van onze personeelswerving, wanneer u online bij ons solliciteert.

Tijdens al uw bezoeken aan onze websites en mobiele applicaties vergaren wij verder gegevens betreffende uw inloggen en navigeren. Ga voor meer informatie naar de pagina gewijd aan ons Cookiebeleid

Deze verwerking is opgezet op de juridische basis van uw instemming of een legitiem belang, al naar gelang het geval. 

Tot slot kunnen wij, onder voorbehoud van uw vooraf uitdrukkelijk verstrekte instemming, eveneens de door u gedeelde persoonsgegevens delen voor marketingdoeleinden en met name om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen presenteren. 

2. Bewaarperiode van uw Persoonsgegevens 

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts bewaren zolang dat nodig is voor de uitvoering van de in dit Beleid beschreven doeleinden of om ons in staat te stellen aan onze wettelijke verplichtingen te beantwoorden. Wij passen strikte procedures toe op het gebied van het bewaren van de gegevens, zodat de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd zullen worden. 

3. Overdracht van uw Persoonsgegevens 

Wij kunnen een beroep doen op leveranciers en externe partners met wie wij uw Persoonsgegevens kunnen delen voor de hierboven vermelde doeleinden. 

Alvorens hiertoe over te gaan, zullen wij de nodige maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens op adequate wijze beschermd zullen worden volgens de geldende wetten inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens en de interne beleidslijnen van SQLI. 

Wanneer deze leveranciers en externe partners zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, begeleiden wij de overdracht met de Contractuele standaardclausules van de Europese Commissie. 

4. Veiligheid 

Wij hebben een aantal organisatorische en technische maatregelen genomen om zeker te zijn van de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen inzage en ongeautoriseerd(e) gebruik en verspreiding. De toegang tot de persoonsgegevens beperkt zich tot de werknemers en dienstverleners die deze gegevens nodig hebben en die door middel van een opleiding weten aan welke regels zij zich op het gebied van vertrouwelijkheid moeten houden. 

5. Derde websites 

Onze websites kunnen links naar derde websites bevatten. SQLI verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze derde websites. De eigenaren en providers van deze derde websites kunnen Persoonsgegevens vergaren, gebruiken of overdragen voor hun eigen doeleinden en volgens hun eigen voorwaarden. Het is aan u de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van deze derden te verifiëren alvorens hun websites en programma’s te gebruiken en deze gegevens te verstrekken. 

6. Uw rechten 

U beschikt over de volgende rechten (in de situaties, onder de voorwaarden en onder voorbehoud van de uitzonderingen, voorzien door het van toepassing zijnde recht): 

 • Verzoek om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken en, in het voorkomende geval, informatie over, en een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens, in het geval deze onjuist, onvolledig of verouderd zouden zijn.
 • Verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zodat SQLI de verwerking van uw persoonsgegevens staakt.
 • Verzoek om de verwijdering van uw persoonsgegevens (“recht op vergetelheid”).
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens door te verzoeken een kopie te ontvangen (in een gestructureerd formaat, doorgaans gebruikt en leesbaar via een machine) van de persoonsgegevens die u heeft doorgegeven aan SQLI, of het verzoek aan SQLI deze persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Intrekken van uw instemming, mits de verwerking van uw persoonsgegevens op uw instemming gebaseerd is. 

Als u van een of meerdere van deze rechten gebruik wenst te maken, stuur dan een e-mail naar [email protected]

In alle gevallen heeft u eveneens het recht een claim in te dienen bij de bevoegde autoriteit inzake de bescherming van persoonsgegevens.